Regulaminy portalu plytameblowa.pl

Regulamin portalu płyta meblowa

Regulamin katalogu firm

Regulamin forum i systemu odpowiedzi

Płyta meblowa – regulamin
§ 1. Wstęp
 1. Niniejszy Regulamin zawiera warunki korzystania przez Użytkownika z naszego Serwisu oraz z naszych Usług dostępnych pod adresem plytameblowa.pl
 2. Jeżeli korzystasz z naszego Serwisu lub z naszych Usług z kraju, w którym Pliki/Materiały na tej stronie są zastrzeżone lub nielegalne, nie masz zezwolenia do korzystania z naszego Serwisu i naszych Usług.
§ 2. Definicje stosowane w Regulaminie:
 1. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu plytameblowa.pl, niezależnie od faktu dokonania rejestracji.
 2. Serwis plytameblowa.pl – zbiór stron www w domenie o nazwie plytameblowa.pl, składających się na serwis plytameblowa.pl, umożliwiający między innymi umieszczanie w tym serwisie plików, ogłoszeń, wizytówek biznesowych i innych treści; w celu, między innymi, ich udostępnienia innym użytkownikom.
 3. Plik/materiał/ogłoszenie itp. – dane w dopuszczonym przez serwis plytameblowa.pl formacie, rozmiarze i innych parametrach, dokładnie opisanych w części serwisu plytameblowa.pl dotyczącej funkcjonalności i parametrów technicznych powołanego serwisu.
 4. Serwery – serwery, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis plytameblowa.pl i na których - w ramach serwisu plytameblowa.pl - umieszczane są pliki.
 5. Konto – konto w serwisie plytameblowa.pl o określonym przez użytkownika loginie i haśle, zakładane przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji. Login do konta nie podlega zmianie (nie może być przez użytkownika zmieniony), a hasło może być zmienione wielokrotnie po uprzednim zalogowaniu się użytkownika na własne konto.
 6. Profil użytkownika – miejsce w serwisie plytameblowa.pl, w którym opublikowany jest zbiór plików (wszystkie pliki) danego użytkownika, przy czym dla ogółu użytkowników dostępne są w ramach danego profilu. Zmiana danych w profilu użytkownika (w tym w zakresie umieszczonych w serwisie plików) możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu na konto (wymagane login i hasło).
 7. Podmiot prowadzący serwis – osoba lub podmiot prawa która jest właścicielem serwisu lub też która na podstawie umowy ma prawo do prowadzenia serwisu plytameblowa.pl. Domniemywa się, iż ilekroć w niniejszym regulaminie mówi się o podmiocie prowadzącym serwis, to regulacja ta dotyczy również Administratora Serwisu.
§ 3. Informacje podstawowe
 1. Warunkiem korzystania z serwisu Plytameblowa.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Plytameblowa.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Plytameblowa.pl polegające na umieszczaniu w serwisie określonych plików lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich materiałów lub innych treści w serwisie Plytameblowa.pl oraz jest władny udzielić podmiotowi prowadzącemu serwis Plytameblowa.pl określonych w Regulaminie licencji, i zezwoleń. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
 2. Warunkiem rejestracji w Serwisie jest posiadanie adresu email oraz wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego zgodnie ze stanem faktycznym.
 3. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że do danych wprowadzonych przy rejestracji mogą mieć dostęp inne osoby korzystające Serwisu.
 4. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie
 5. Za zabezpieczenie hasła odpowiada Użytkownik, oraz ponosi on pełną odpowiedzialność za wszystkie działania powstałe w wyniku aktywności z poziomu Konta Użytkownika.
 6. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu plików, komentarzy lub innych treści w serwisie Plytameblowa.pl, a także za skutki udzielenia Podmiotowi prowadzącemu serwis Plytameblowa.pl, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika licencji i zezwoleń, w tym za korzystanie przez Podmiot prowadzący serwis Plytameblowa.pl z udzielonych przez użytkownika praw w granicach tych praw, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Podmiotu prowadzącego serwis Plytameblowa.pl z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych plików, komentarzy lub innych treści w serwisie Plytameblowa.pl lub z tytułu udzielenia Plytameblowa.pl, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika licencji i zezwoleń, a także z tytułu korzystania przez Plytameblowa.pl z udzielonych przez użytkownika praw w granicach tych praw, użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Podmiotu prowadzącego serwis Plytameblowa.pl lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. W przypadku gdyby Podmiot prowadzący serwis Plytameblowa.pl już zadośćuczynił takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty Podmiotowi prowadzącemu serwis Plytameblowa.pl wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Podmiot prowadzący serwis Plytameblowa.pl kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej.
 7. Użytkownik korzystając w serwisu Plytameblowa.pl poprzez umieszczanie konkretnych plików, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania Podmiotowi prowadzącemu serwis Plytameblowa.pl określonych w Regulaminie licencji i zezwoleń, a wykonywanie tych praw przez Podmiot prowadzący serwis Plytameblowa.pl zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich.
 8. Z tytułu korzystania z serwisu Plytameblowa.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem licencje, zgody i zezwolenia.
 9. Z serwisu Plytameblowa.pl użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. Plytameblowa.pl różnicuje funkcjonalność serwisu Plytameblowa.pl dla użytkowników, w zależności od tego, czy dokonali rejestracji. Szczegółowe zasady korzystania z serwisu Plytameblowa.pl związane z rejestracją (lub jej brakiem) opisane są na stronach tego serwisu.
 10. Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z usługi serwisu Plytameblowa.pl są dobrowolne. Rejestracja następuje automatycznie, niezwłocznie po podaniu przez użytkownika w panelu rejestracji dostępnym na stronie http://plytameblowa.pl danych wymaganych dla jej przeprowadzenia.
 11. Użytkownik posiadający aktywne konto może administrować swoimi plikami (np. dodawać, usuwać) lub dokonywać innych zmian w ramach konta, zgodnie z aktualnie dostępną funkcjonalnością serwisu Plytameblowa.pl, poprzez zalogowanie się na własne konto (wymagane login i hasło) i dokonanie odpowiednich zmian w profilu użytkownika.
§ 4. Usługi i zasady
 1. Serwis jest systemem internetowym pozwalającym na korzystanie z publikowanych przez administratorów serwisu i innych użytkowników treści, komunikowanie się z administratorami serwisu i innymi użytkownikami serwisu, w celach prywatnych i biznesowych.
 2. Serwis zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępnie do prezentowanych na stronach Plików/Materiałów.
 3. Użytkownik umieszczając w serwisie Plytameblowa.pl pliki lub komentarze (także pomimo późniejszego usunięcia konta lub komentarzy, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany komentarzy) lub inne treści (łącznie powołane: pliki, komentarze i inne treści zwane są w niniejszym punkcie dalej utworami), stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela Podmiotowi prowadzącemu serwis Plytameblowa.pl licencji na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych do prowadzenia tego serwisu przez jego organizatorów (ustawa przewiduje kilka pól eksploatacji, jest to katalog otwarty i powoływanie się na ustawę nie jest najlepszym rozwiązaniem).
 4. Użytkownik korzystając z serwisu, umieszczając pliki, komentarze i inne treści, zezwala Podmiotowi prowadzącemu serwis Plytameblowa.pl na wykonywanie przez Podmiot prowadzący serwis Plytameblowa.pl (w sposób nieograniczony w czasie, bezwarunkowo, nieodpłatnie, w sposób nieograniczony, co do terytorium) autorskich praw zależnych do opracowań plików, komentarzy lub innych treści stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą zarówno opracowań istniejących jak i mogących powstać w przyszłości. Postanowienia dotyczące zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych oznaczają, iż Podmiot prowadzący serwis Plytameblowa.pl ma w szczególności prawo korzystać i rozporządzać takimi opracowaniami w sposób wedle własnego uznania.
 5. Zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych określone w Regulaminie jest bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasa pomimo usunięcia konta użytkownika z jakiegokolwiek powodu (zarówno przez Podmiot prowadzący serwis Plytameblowa.pl, jak i przez użytkownika), czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez Podmiot prowadzący serwis Plytameblowa.pl, jak i przez użytkownika) plików, komentarzy lub innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 6. Użytkownik zarejestrowany może w każdym czasie dokonywać edycji (dodawać/usuwać) plików umieszczonych przez siebie w serwisie Plytameblowa.pl, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie funkcjonalnością serwisu Plytameblowa.pl, lub odpowiednimi uprawnieniami użytkownika, przy czym usunięcie danego pliku nie powoduje automatycznego usunięcia pliku z serwisu Plytameblowa.pl. Takie usunięte pliki mogą być w dalszym ciągu dostępne w serwisie Plytameblowa.pl, przy czym nie będą oznaczone, jako pliki pochodzące od określonego użytkownika
 7. Użytkownik rejestrując i aktywując konto, wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji w celach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, oraz w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji Plytameblowa.pl oraz informacji dotyczących produktów lub usług Plytameblowa.pl. Zgoda ta jest warunkiem założenia konta oraz dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji (lub zmieniony przez użytkownika w późniejszym czasie na inny, poprzez edycję danych w profilu użytkownika), w tym także w formie załącznika do poczty elektronicznej.
 8. Użytkownik zarejestrowany posiadający aktywne konto może w każdym czasie dostępności serwisu usunąć swoje konto, przy czym w takim przypadku wszystkie umieszczone przez tego użytkownika pliki, jeśli Podmiot prowadzący serwis Plytameblowa.pl zadecyduje o pozostawieniu ich w serwisie, tracą przymiot pochodzących od danego użytkownika (są widoczne w serwisie jako pochodzące od niezarejestrowanego użytkownika).
 9. Użytkownik, który chce ponownie założyć konto w Serwisie musi uzyskać wyraźną zgodę Administratora.
 10. Konto Użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane przez Administratora nie może zostać usunięte przez Użytkownika.
 11. Użytkownik zgadza się uiścić stosowne opłaty za Usługi zgodnie z przedstawionymi na Serwisie warunkami płatności, jeżeli takowe obowiązują, zgadza się i uznaje, że wszelkie opłaty – zarówno należne, jak i uiszczone – nie podlegają zwrotowi, również w przypadku likwidacji Serwisu.
 12. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji w związku z działaniami Administratora, bądź Serwisu.
 13. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
§ 5. Czynności zakazane w Serwisie
 1. Użytkownikowi nie wolno udostępniać Plików/Materiałów, które są:
 • nielegalne, fałszywe, mylne, molestujące, oszczercze, urągające, grożące, wulgarne, obsceniczne, szkalujące, nienawistne, rasistowskie, zachęcają do przemocy fizycznej dowolnej postaci lub charakteru wobec dowolnej grupy bądź osoby,
 • naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich,
 • związane są z podawaniem się za dowolną inną osobę lub podmiot bądź też fałszywie podają lub na inny sposób błędnie przedstawiają związek użytkownika z daną osobą lub podmiotem,
 • zawierają strony o ograniczonym dostępie lub chronione hasłem, jak również ukryte strony lub obrazy,
 • nakłaniają pozostałych Użytkowników do przekazania haseł lub informacji, pozwalających na identyfikację osób, w celach komercyjnych lub bezprawnych,
 • obrażają, przeszkadzają lub powodują przeszkody dla korzystania przez innego Użytkownika i jego zadowolenia z Serwisu lub wiążą się z przesyłaniem ankiet, konkursów, spamu, listów „łańcuszkowych”, masowej dystrybucji nieproszonych listów elektronicznych lub plików zawierających uszkodzone dane lub wirusy bądź inne podobne programy, które szkodzić mogą działaniu komputerów innych Osób,
 • zawierają odnośniki do stron www (również w Nickach i podpisach, jako znaki wodne na zdjęciach, filmach itp.),
 • w inny sposób sprzeczne z prawem, etyką, dobrymi obyczajami kupieckimi i zasadami współżycia społecznego.
W razie kontrowersji w tym zakresie rozstrzyga stanowisko Podmiotu prowadzącego serwis lub administratora.
§ 6. Rola i odpowiedzialność Serwisu
 1. Serrwis zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji Użytkownika bez podania przyczyny.
 2. Podmiot prowadzący serwis Plytameblowa.pl oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis Plytameblowa.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym Podmiot prowadzący serwis Plytameblowa.pl:
  • nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu Plytameblowa.pl niezależnie od przyczyn, w tym w szczególności zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia dostępności serwisu Plytameblowa.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy,
  • zastrzega sobie prawo, bezwarunkowo, czasowego zawieszenia lub przerwania udostępniania serwisu Plytameblowa.pl w innych przypadkach niż określone w poprzedzającym punkcie, w tym także blokowania dostępu dla wybranych użytkowników, wybranych witryn lub wybranych adresów IP,
  • zastrzega sobie prawo usunięcia, bezwarunkowo, wszystkich lub niektórych plików udostępnionych przez jakiegokolwiek użytkownika w serwisie Plytameblowa.pl oraz komentarzy lub innych treści umieszczanych przez jakiegokolwiek użytkownika (w szczególności w przypadku wątpliwości w zakresie uprawnień danego użytkownika w zakresie umieszczenia danego pliku lub komentarza w serwisie oraz w przypadkach naruszania przez użytkownika powszechnie obowiązującego prawa); postanowienia niniejszego podpunktu stosuje się odpowiednio do konta użytkownika,
  • zastrzega sobie prawo, bezwarunkowo, zaprzestania udostępniania serwisu Plytameblowa.pl bez podania przyczyny.
 3. Z tytułu działań Podmiotu prowadzącego serwis Plytameblowa.pl określonych w wcześniejszym punkcie użytkownikowi nie przysługują w stosunku do Podmiotu prowadzącego serwis Plytameblowa.pl jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.
 4. Podmiot prowadzący serwis Plytameblowa.pl oświadcza, iż w ramach serwisu Plytameblowa.pl nie świadczy użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania plików udostępnionych przez użytkowników w serwisie Plytameblowa.pl, toteż sugeruje, by pliki mające dla użytkownika znaczenie lub jakąkolwiek wartość były przez użytkownika przechowywane w bezpiecznym miejscu, niezależnie od umieszczenia ich w serwisie Plytameblowa.pl. Podmiot prowadzący serwis Plytameblowa.pl nie odpowiada z tytułu usunięcia z jakiegokolwiek powodu plików z serwisu Plytameblowa.pl (w tym z tytułu awarii, celowego usunięcia przez Podmiot prowadzący serwis Plytameblowa.pl, usunięcia spowodowanego zaprzestaniem prowadzenia serwisu itp.).
 5. W ramach serwisu Plytameblowa.pl Podmiot prowadzący serwis zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników do Plytameblowa.pl informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu Podmiot prowadzący serwis Plytameblowa.pl zapewni użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie Plytameblowa.pl: "Zgłoś naruszenie regulaminu". Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika. Podmiot prowadzący serwis Plytameblowa.pl udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem
 6. Podmiot prowadzący serwis Plytameblowa.pl nie odpowiada:
  • za sposób korzystania przez użytkowników z serwisu Plytameblowa.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,
  • za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie Plytameblowa.pl, w tym w szczególności pliki, komentarze i wypowiedzi do plików i szkody wynikłe z tego tytułu,
  • z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu Plytameblowa.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
  • za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta użytkownika zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika,
  • za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta użytkownika lub dowolnego pliku, komentarza lub innej treści umieszczonych przez użytkownika, w szczególności, gdy istnieją wątpliwości, co do legalności takich treści (np., gdy istnieje prawdopodobieństwo, iż naruszone zostały prawa innych osób lub użytkownik nie ma praw do publikacji danej treści),
  • za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez użytkowników w serwisie Plytameblowa.pl.
 7. Za wszelkie działania naruszające przepisy prawa oraz niniejszy Regulamin Serwisu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.
 8. Podmiot prowadzący serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika ani dowolnej strony trzeciej za postępowanie Użytkownika lub działania innych Użytkowników.
 9. Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność i zabezpieczyć Serwis, właściciela Serwisu, przedsiębiorstwa zależne, Administratorów, przedstawicieli, partnerów i pracowników przed wszelką stratą, odpowiedzialnością, roszczeniem lub żądaniem, z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów prawnych, wysuniętym przez stronę trzecią wskutek lub w wyniku
  • korzystania przezeń z Usług z naruszeniem niniejszej Regulaminu
  • złamania niniejszej Regulaminu
  • wadliwości oświadczeń i gwarancji niniejszym przezeń składanych.
 10. W razie dochodzenie jakiegokolwiek prawa, roszczenia, lub zaniechania czynności Użytkownika wobec jakiekolwiek innego Użytkownika wynikającego ze sposobu korzystania tego ostatniego z naszego Serwisu, Użytkownik wyraża niniejszym zgodę do dochodzenia takiego prawa, roszczenia lub powództwa niezależnie od Serwisu oraz Użytkownik zwalnia Podmiot prowadzący serwis (oraz wszystkie podmioty zależne, właściciela, kierownictwo, pracowników, Administratorów itp.) ze wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, strat, kosztów, utraconych przychodów, odszkodowań.
 11. W przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora lub Podmiotu prowadzącego serwis, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego Materiału lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora oraz Podmiot prowadzący serwis od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie
 12. Podmiot prowadzący serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Podmiotem prowadzącym serwis. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Serwisu będą przekazywane tym podmiotom.
 13. Podmiot prowadzący serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich, praw własności intelektualnych, praw do znaku towarowego, lub innych praw osób trzecich, fizycznych lub prawnych, bądź łamanie przepisów prawa albo łamiące dobre obyczaje.
 14. Podmiot prowadzący serwis zastrzega sobie możliwość nie publikowania przesłanych Plików/Materiałów. Odmowa publikacji Plików/Materiałów może dotyczyć również niedopuszczonego formatu plików multimedialnych i ich rozmiarów.
 15. Podmiot prowadzący serwis nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Podmiot prowadzący serwis nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 16. Podmiot prowadzący serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie Plików/Materiałów z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Podmiot prowadzący serwis nie ma możliwości zablokowania kopiowania Plików/Materiałów z Serwisu.
 17. Podmiot prowadzący serwis i Administrator może przeglądać, edytować, zmieniać kategorie publikacji Plików/Materiałów, i usuwać bez powiadomienia Użytkownika wszelkie Pliki/Materiały Użytkownika ( min. komentarze, zdjęcia, dane lub inne informacje), jakie Użytkownik lub inni Użytkownicy udostępniają za pośrednictwem Serwisu, które w jego wyłącznej ocenie stanowią naruszenie Regulaminu, praw autorskich, praw własności intelektualnych, praw do znaku towarowego, lub innych praw osób trzecich fizycznych lub prawnych, łamiące przepisy prawa lub łamiące dobre obyczaje, które są obraźliwe, nielegalne, nadużywające, szkodzą bądź zagrażają bezpieczeństwu innych Użytkowników lub innych osób, oraz zablokować bezterminowo lub usunąć Konto Użytkownika naruszającego takie prawa.
 18. Jeżeli Użytkownik naruszył warunki regulaminu Serwisu lub jego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu, lub działania Użytkownika mają negatywny wpływ na wizerunek Serwisu, jego Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte bez ostrzeżenia lub może zostać ograniczona dostępność pewnych funkcji dla Użytkownika czasowo lub bezterminowo w zależności od wyłącznego uznania Podmiotu prowadzącego serwis lub Administratora Serwisu.
 19. Użytkownik, którego konto zostało zablokowane nie może ponownie się zarejestrować bez wyraźnej zgody Podmiotu prowadzącego serwis.
 20. Zablokowanie Konta Użytkownika nie powoduje zawieszenia biegu terminów opłaconych Usług.
 21. Podmiot prowadzący serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, straty, koszty, utracone przychody, utracone korzyści w związku z przypadkowym lub pomyłkowym zablokowaniem Konta Użytkownika. W takim przypadku Konto Użytkownika zostaje ponownie uruchomione.
 22. Podmiot prowadzący serwis zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.
 23. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego powiadamiania o tym Użytkowników.
 24. Podmiot prowadzący serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, straty, koszty, utracone przychody, utracone korzyści w związku z utratą danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych, brakiem dostępu do Serwisu, usterek, awarii, przerwy technicznej, lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 25. Podmiot prowadzący serwis zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.
 26. Dla wszystkich Użytkowników o jednakowym statusie w Serwisie, lub poszczególnego Użytkownika, zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Podmiot prowadzący serwis i Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków.
 27. Użytkownikowi mogą być oferowane Usługi, za które są pobierane opłaty. W takim przypadku reguluje to Cennik Usług lub publikacje w Serwisie.
 28. Wszystkie odpłatne usługi w Serwisie świadczone są tylko na wyraźne zlecenie Użytkownika dokonywane poprzez ich aktywację na zasadach określonych w oddzielnych dokumentach występujących jako załącznik do regulaminu lub publikowanych w Serwisie w miarę wprowadzania nowych usług i ograniczeń nie opisywanych w niniejszym Regulaminie.
 29. Podmiot prowadzący serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu; oraz skutki wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
 30. Serwis i usługi są oferowane „ takimi, jakie są” i „w miarę dostępności”.
 31. Podmiot prowadzący serwis nie może gwarantować żadnych określonych skutków korzystania z Serwisu i usług.
 32. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę, że w przypadku zmiany właściciela, połączenia, lub przejęcia Podmiotu prowadzącego serwis niniejszy regulamin jak i wszystkie jego postanowienia włączone w jego treść mogą zostać w sposób automatyczny przekazane osobie trzeciej na zasadzie wyłącznego uznania przez właściciela Serwisu.
 33. Podmiot prowadzący serwis zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie za powiadomieniem Użytkownika o tym fakcie, zaś Użytkownik korzystając z zasobów Serwisu każdorazowo te zmiany akceptuje.
 34. Wszelkie zmiany w Regulaminie, będą dokonywane poprzez zamieszczenie ich w witrynie internetowej pod adresem www.Plytameblowa.pl i będą obowiązywały każdego Użytkownika od daty zamieszczenia.
 35. Odmowa akceptacji nowych postanowień regulaminu przez Użytkownika, powoduje, iż umowa między nim a Podmiotem prowadzącym serwis wygasa z dniem wprowadzenia zmian.

 

Powrót do góry

Płyta meblowa – regulamin katalogu firm
 1. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu dot. warunków korzystania i dodawania swojego przedsiębiorstwa do Katalogu Firm, oraz że w pełni akceptuje jego postanowienia.
 2. Dodanie firmy do Katalogu Firm odbywa się przez wypełnienie stosownego formularza na stronach portalu plytameblowa.pl przez zainteresowane firmy lub osoby oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty, jeśli takowa jest wymagana.
 3. Użytkownik dodając swoją firmę do Katalogu Firm oświadcza tym samym, że podane w formularzu informacje są prawdziwe i zezwala na przechowywanie ich w bazie danych Katalogu Firm oraz upublicznienie tych danych w tymże katalogu (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)
 4. W przypadku podania nieprawdziwych danych o przedsiębiorstwie lub słów kluczowych niezgodnych z rzeczywistością, podmiot prowadzący serwis Płytameblowa.pl zastrzega sobie prawo do żądania poprawy tych danych pod groźbą przedterminowego usunięcia firmy z KATALOGU.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu i wnoszenia poprawek do danych dotyczących swojego przedsiębiorstwa, a także do żądania usunięcia tych danych z bazy Katalogu Firm.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do nieużywana w formularzu słów wulgarnych i obraźliwych oraz zwrotów naruszających ogólnie przyjęte zasady moralne, a także obrażania osób trzecich.
 7. Podmiot prowadzący serwis Płytameblowa.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, zapewnia wszystkim użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich aktualizacji. Dane te mogą zostać w każdej chwili na prośbę użytkownika usunięte z katalogu.
 8. Podmiot prowadzący serwis Płytameblowa.pl dokłada wszelkich starań, by dane dotyczące firm były bezpieczne oraz by Katalog Firm był dostępny i w pełni funkcjonalny przez cały czas, jednak nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu:
  • działania hackerów i złodziei,
  • niepoprawnego zarządzania kontem, w tym udostępnienia hasła innym osobom przez zleceniobiorców,
  • sytuacji nieprzewidywalnych.
  • Podmiot prowadzący serwis Płytameblowa.pl zastrzega sobie prawo do:
  • okresowego wyłączania Katalogu Firm i Instytucji lub poszczególnych jego części bez uprzedzenia,
  • usuwania lub blokowania kont użytkowników w przypadku naruszenia postanowień tego regulaminu,
  • dokonywania zmian we wpisach dokonanych przez użytkowników,
  • zmiany niniejszego regulaminu z wcześniejszym powiadomieniem o tym użytkowników i prośbą o akceptację zmian
 9. Brak akceptacji przez użytkownika zmian wprowadzonych w regulaminie skutkuje usunięciem jego wpisu z Katalogu Firm.
 10. Podmiot prowadzący serwis Płytameblowa.pl zobowiązuje się do nie przekazywania w żaden sposób informacji o użytkownikach innym firmom, instytucjom i osobom z wyłączeniem policji, prokuratury, sądu i innych uprawnionych organów, którym dane o użytkownikach udostępniane są w przypadku złamania prawa przez użytkownika lub wydania przez ten organ odpowiedniego nakazu udostępnienia danych zgromadzonych w Serwisie.
 11. W przypadku podjęcia przez użytkownika działań nie zakazanych w tym regulaminie, a uznanych przez Podmiot prowadzący serwis Płytameblowa.pl za niewłaściwe lub niepożądane, Podmiot prowadzący serwis Płytameblowa.pl zastrzega sobie prawo do żądania zaprzestania tych działań. Nie zastosowanie się do takiego żądania traktowane będzie jak złamanie regulaminu i sankcjonowane w odpowiedni sposób.

 

Powrót do góry

Regulamin – forum dyskusyjne serwisu plytameblowa.pl
§ 1. Uczestnictwo
 1. Forum serwisu plytameblowa.pl stanowi branżową platformę dyskusyjną związaną z serwisem plytameblowa.pl i pozwalającą na wymianę informacji, spostrzeżeń, doświadczeń w tematyce serwisu plytameblowa.pl
 2. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Forum jest przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 2. Zasady zachowania na Forum
 1. Uczestnicy zobowiązani są do szacunku i uprzejmości wobec innych Uczestników. Dyskusje powinny przebiegać w formie parlamentarnej, w dobrym tego słowa znaczeniu.
 2. Zabronione jest przedstawianie treści budzących uzasadnione podejrzenia o niezgodność z prawem, wulgarnych i naruszających dobre obyczaje, również w postaci odnośników (linków). Należy bezwzględnie unikać prezentowania poglądów politycznych, religijnych i światopoglądowych zarówno własnych, jak też krytykowania w jakiejkolwiek formie poglądów czy postaw innych osób.
 3. Zabrania się używania wielu kont przez tę samą osobę (nie dotyczy to administratorów i moderatorów, jeśli potrzebne jest to w celach administracyjnych lub testowych).
 4. Zabronione jest zamieszczanie na Forum komercyjnych reklam bez zgody Administratorów czy Moderatorów.
 5. Zabronione jest oskarżanie lub dyskredytowanie innych użytkowników forum w szczególności zaś, gdy oskarżenie oparte jest na kłamstwach lub zmanipulowanych faktach. Zabronione są także wszelkie działania wywołujące kłótnie.
 6. Ewentualne spory pomiędzy Użytkownikami powinny być przedstawiane Administratorom lub Moderatorom w celu rozstrzygnięcia. Wszelkie kłótnie czy zachowania sprzeczne z pkt. § 2.1. na Forum spowodują reakcję Administratorów lub Moderatorów w formie decyzji porządkowych.
§ 3. Pisanie na Forum
 1. Zakładanie nowego tematu powinno być poprzedzone sprawdzeniem, czy takowy w ostatnim czasie już nie powstał. Należy również zamieścić temat w odpowiednim dziale Forum.
 2. Nadając tytuł tematowi należy sformułować go tak, aby możliwie precyzyjnie określić treść danego tematu.
 3. Pisanie w istniejących tematach powinno ograniczyć się do treści istotnych.
 4. Piszący na Forum winni przestrzegać zasad ortografii i gramatyki oraz jasnego wyrażania się. Każdy piszący powinien sprawdzić napisaną wiadomość i w miarę potrzeby poddać edycji błędy.
§ 4. Zasady porządkowe
 1. Administratorzy i Moderatorzy mają prawo do edytowania, przenoszenia lub kasowania wątków lub tematów, naruszających zasady Regulaminu.
 2. W przypadkach istotnych naruszeń zasad określonych w Regulaminie Administratorzy i Moderatorzy będą stosować wobec winnych decyzje osobowe w formie upomnień, ostrzeżeń, poważnych ostrzeżeń do zablokowania możliwości pisania na Forum (ban). Ban może być czasowy lub stały.
 3. Interpretacja poszczególnych punktów Regulaminu, określenie czy i w jakim stopniu doszło do naruszenia Regulaminu, jak i decyzje porządkowe należą tylko i wyłącznie do Administratorów i Moderatorów, są ostatecznie i nie podlegają dyskusji.

Powrót do góry

 

Tagi