Wizytówka Premium

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych

Opis

Opis działalności

STRUKTURA I ZADANIA OŚRODKA

W skład Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. wchodzą:
•Laboratorium Techniczno-Technologiczne
•Laboratorium Badawcze

◦Laboratorium Badania Wyrobów
◦Pracownia Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych
•Pracownia Projektowa i Prototypownia
◦Warsztat-Prototypownia
•Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Współpracy z Zagranicą
◦Mała Poligrafia
◦Informatyka
Świadczą one usługi zakładom przemysłu drzewnego głównie w przypadku doraźnych ich potrzeb ale, poza tym wykonują również prace badawcze i rozwojowe dofinansowywane przez Komitet Badań Naukowych. Zakres wykonywanych prac przedstawia się następująco:

Laboratorium Techniczno-Technologiczne, prowadzi badania przydatności różnych surowców lignocelulozowych do wytwarzania płyt drewnopochodnych w tym drewna poużytkowego, różnego rodzaju odpadów przemysłowych oraz roślin jednorocznych. W zakres jej działania wchodzi też ocena technologiczna, energetyczna i techniczna procesów technologicznych oraz istniejących jak i nowych lub zmienionych konstrukcyjnie maszyn, opracowywania propozycji dokonywania zmian technologicznych lub konstrukcyjnych na podstawie przeprowadzonych badań i pomiarów. Ponadto prowadzi prace rozpoznawcze nad wytwarzaniem nowych wyrobów na bazie materiałów lignocelulozowych z równoczesnym zagospodarowywaniem materiałów odpadowych z innych przemysłów. Prace te mają głównie na celu opracowanie technologii wytwarzania płyt i tworzyw z materiałów stanowiących obecnie odpad obciążający środowisko naturalne.

Laboratorium Badawcze stanowi wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę. Od 1998 roku Laboratorium Badawcze posiada i stosuje udokumentowany system zarządzania, który jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 244 Polskiego Centrum Akredytacji.
Laboratorium Badawcze:
•dąży do zapewnienia klientom rzetelnego i terminowego wykonania usług badawczych i pomiarów z zakresu swego działania,
•stara się o uzyskanie i utrzymanie zaufania klientów i zwiększanie ilości zleceń,
•dostosowuje zakres badań i pomiarów do potrzeb klientów,
•dąży do kompletnego doradztwa klientowi na etapie przeglądu zlecenia i po zakończeniu badań,
•gwarantuje rzetelne i bezstronne wykonywanie badań zgodnie z obowiązującym w Laboratorium systemem zarządzania,
•gwarantuje zachowanie poufności badań i ochronę praw własności klienta,
•nie podejmuje żadnych działań, które mogłyby podważyć zaufanie do Laboratorium,
•nie przyjmuje do realizacji zadań, które nie mogłyby być wykonane zgodnie z obowiązującym w Laboratorium systemem zarządzania
W skład Laboratorium Badawczego wchodzi:
•Laboratorium Badania Wyrobów,
•Pracowania Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych

Laboratorium Badania Wyrobów. Laboratorium wykonuje badania zgodnie z Normami Polskimi, Normami Europejskimi i Międzynarodowymi oraz według metodyk dostarczonych przez zleceniodawcę.
Przedstawiciele Ośrodka Badawczo-Rozwojowego uczestniczą w pracach normalizacyjnych Komitetów Technicznych:
•Nr 100 – ds. Wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
•Nr 215 – ds. Projektowania i wykonawstwa konstrukcji i materiałów drewnopochodnych
Uczestnictwo w pracach powyższych Komitetów zapewnia posiadanie przez Ośrodek aktualnych informacji o nowo opracowanych Polskich Normach z zakresu działania Laboratorium.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. w Czarnej Wodzie jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, do którego należy od 1992 roku i jest rejestrowany pod nr 129.
Wyniki badań Laboratorium Badania Wyrobów są honorowane przez instytucje wydające atesty i certyfikaty dla płyt drewnopochodnych.
Od 2005 roku Laboratorium Badania Wyrobów jest uznawanym przez IKEA w zakresie wykonywania badań zawartości i emisji formaldehydu oraz prowadzenia nadzoru produkcji w tym zakresie dla klientów IKEA.
Laboratorium Badania Wyrobów współpracuje z:
•Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni,
•Instytutem Technologii Drewna w Poznaniu,
•Państwowym Zakładem Higieny w Warszawie,
•Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie,
•TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w Warszawie,
•Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
•Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu,
•WKI, Wilhelm-Klauditz-Institut, Fraunhofer Arbeitsgruppe für Holzforschung, Braunschweig,
•Materialprüfungsamt des Landes Brandenburg (MPA), Eberswalde,
•Zakładami produkującymi płyty drewnopochodne,
•Zakładami meblarskimi

Pracownia Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych wykonuje prace z zakresu ochrony środowiska naturalnego jak pomiary emisji pyłów i substancji chemicznych oraz ich imisji w środowisku naturalnym, pomiary czynników środowiskowych na stanowiskach pracy tj. natężenia hałasu, zapylenia, stężeń substancji chemicznych, natężenia oświetlenia, drgań działających na organizm człowieka, czy też skuteczności wentylacji. Ponad to wykonuje pomiary specjalistyczne służące do doboru indywidualnych ochronników słuchu, projektowania rozwiązań obniżających natężenie hałasu takich jak obudowy dźwiękochłonne, kabiny dźwiękoizolacyjne czy też pomiary instalacji wentylacyjnych i wyciągowych potrzebne do ich egulacji i modernizacji.

Pracownia Projektowa i Prototypownia posiada wieloletnie doświadczenie w budowie i modernizacji węzłów technologicznych, wykonywania obudów przeciwhałasowych, kabin dźwiękochłonnych dla obsługi, instalacji do usuwania związków lotnych urządzeń lakierniczych, instalacji odciągowych i wentylacyjnych jak też nietypowego oprzyrządowania do badań technologicznych i właściwości gotowych wyrobów. Prace w zależności od potrzeb wykonywane są w różnych cyklach. Mogą one obejmować; wykonanie potrzebnych pomiarów, opracowanie wyników pomiarów i na ich podstawie założeń projektowych, sporządzenie projektu, realizację projektu, montaż i uruchomienie instalacji czy urządzenia oraz sprawdzenie i ocenę jego działania. Zakres i ewentualne jego etapowanie uzgadniane są każdorazowo z klientem.

Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Współpracy z Zagranicą gromadzi i udostępnia informacje fachowe dotyczące płyt drewnopochodnych w oparciu o śledzenie publikacji w wydawnictwach krajowych i zagranicznych oraz publikacjach patentowych. Analizą objęte są wszystkie liczące się czasopisma europejskie i amerykańskie. Większość tych informacji przekazywana jest zainteresowanym przez publikowanie notek informacyjnych w Biuletynie Informacyjnym Ośrodka. Ponad to dokonywane są tłumaczenia z wielu języków obcych na konkretne zamówienia poszczególnych zakładów. OINTiWzZ zajmuje się też sprawami patentowymi, tj. informacją patentową, prowadzeniem badań czystości patentowej i zgłaszaniem do Urzędu Patentowego wynalazków i znaków towarowych w imieniu przedsiębiorstw zwracających się w tych sprawach do OBRPPD. Nowoczesne i wydajne urządzenia poligraficzne zapewniają wysoką jakość druku własnych publikacji, jak też wykonywanych na zlecenia zewnętrzne.

 

Zdjęcia

Oferta

Oferta

Laboratorium Techniczno Technologiczne oferuje:
•usługi w zakresie badań surowców, klejów i innych materiałów używanych w produkcji płyt drewnopochodnych,
•usługi technologiczne związane z interwencyjnym działaniem w szczególnych potrzebach zakładów branży,
•prace w zakresie pomiarów energetycznych w procesie wytwarzania płyt drewnopochodnych,
•opracowanie i wdrażanie technologii wytwarzania płyt pilśniowych metodą mokrą bezściekową,
•opracowanie i wdrażanie energooszczędnej technologii wytwarzania masy włóknistej,
•wytwarzanie, dostawa i serwis remontowy energooszczędnych i bardzo trwałych zaworów upustu ciągłego masy z defibratorów,
•modernizację dławnic wałów głównych defibratorów dla zmniejszenia do kilku l/min poboru ilości wody uszczelniającej i podwyższenia trwałości uszczelnienia,
•wykonanie i montaż układu samoczynnej regulacji obciążenia silnika głównego (maksymalizacja wydajności) defibratora,
•wykonanie i montaż układu stabilizacji szczeliny mielenia defibratorów i rafinatorów, zapewniającego ochronę segmentów mielących przed destrukcyjnym zużyciem i stabilne zmielenie masy,
•współpracę przy kompleksowej modernizacji defibratorów RT-70 prowadzącej do 2-krotnego zwiększenia jego wydajności przy znacznym obniżeniu wskaźników poboru energii cieplnej i elektrycznej,
•opracowania dotyczące zmniejszenia kosztów technologicznych wytwarzania płyt pilśniowych, wiórowych, sklejek i innych tworzyw drewnopochodnych,
•prowadzenia prac związanych z uzyskaniem aprobat technicznych na wyroby z udziałem płyt drewnopochodnych.

Laboratorium Badawcze oferuje usługi w zakresie:
•Badania wykonywane w zakresie akredytacji:
◦Laboratorium Badania Wyrobów
■badania właściwości fizycznych i mechanicznych płyt drewnopochodnych,
■badania emisji formaldehydu z płyt drewnopochodnych, sztucznych oklein na nośniku papierowym oraz innych materiałów i elementów, mebli i półfabrykatów do produkcji mebli, materiałów stosowanych w budownictwie, (metodą komorową lub metodą analizy gazowej),
■badanie zawartości formaldehydu z płyt drewnopochodnych (metodą perforatora),
■badanie zawartości piasku oraz asfaltu w płytach drewnopochodnych,
■badanie odporności powierzchni płyt wiórowych laminowanych,

◦Pracownia Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych
■wykonywanie pomiarów na stanowiskach pracy w zakresie:
■natężenia dźwięku oraz poziomu równoważnego,
■natężenia oświetlenia elektrycznego,

•Ponadto Laboratorium Badawcze oferuje następujące usługi:
◦Laboratorium Badania Wyrobów
■badanie wpływu zmian technologii lub poszczególnych operacji produkcyjnych na parametry fizyko-mechaniczne i higieniczność wyrobów,
■opracowywanie opinii, referatów, ekspertyz, itp.,
■udzielanie informacji na temat aktualnych norm dotyczących płyt drewnopochodnych,
■oznaczanie absorpcji powierzchniowej płyt pilśniowych,
■tłumaczenie tekstów z języka angielskiego i niemieckiego,

◦Pracownia Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych
■wykonywanie pomiarów na stanowiskach pracy w zakresie:
■poziomu ciśnienia akustycznego w celu doboru indywidualnych ochronników słuchu,
■parametrów wibracji miejscowej i ogólnej,
■stężenia pyłów,
■stężenia substancji chemicznych,
■mikroklimatu,
■skuteczności działania instalacji wentylacyjnych.
■usługi w zakresie poprawy warunków pracy:
■projektowanie, wykonawstwo i montaż kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych z określeniem ich efektów,
■projektowanie i wykonawstwo modernizacji instalacji wentylacyjnych wraz z montażem,
■specjalistyczny pomiar hałasu do projektowania rozwiązań obniżających natężenie hałasu,
■pomiar specjalistyczny wydatków instalacji wentylacyjnych i regulacja tych instalacji,
■pomiary w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:
■pomiar emisji substancji toksycznych i pyłów,
■analiza ziarnowa pyłów,
■pomiar hałasu w terenie,
■opracowanie operatów ochrony powietrza atmosferycznego,
■opracowanie stref ochrony przeciwhałasowej,
■projektowanie instalacji do regeneracji rozpuszczalników, wraz z wykonawstwem elementów instalacji, montażem i rozruchem technologicznym.

Pracownia Projektowa i Prototypownia z zapleczem warsztatowym oferuje:
•aparat do oznaczania wytrzymałości na zginanie statyczne, moduł sprężystości i rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny płyty,
•komora badawcza do oznaczania emisji formaldehydu metodą analizy gazowej,
•instalacja do odzysku rozpuszczalników,
•belki dwuteowe ze środnikiem z płyt OSB,
•elementy domów z drewna i materiałów drewnopochodnych i kompletację dostaw w zakresie budownictwa z drewna,
•usługi w zakresie projektowania i doradztwo techniczne dotyczące budownictwa szkieletowego,
•przemysłowe kabiny tłumiące dźwięki,
•stacje domielania mas wysokostężonych dla Przemysłu Płyt Pilśniowych,
•usługi w zakresie obróbki mechanicznej metali,
•usługi w zakresie spawania stali nierdzewnych, kwasoodpornych i aluminium,
•inne urządzenia i wyroby.

Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Współpracy z Zagranicą oferuje usługi w zakresie:
•zgłaszania wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej,
•wyszukiwania informacji naukowo technicznych,
•gromadzenia i przetwarzania informacji naukowych i technicznych w informacje syntetyczne dla potrzeb określonych przez zleceniodawcę,
•wykonywania analiz kształtowania się trendów w produkcji i konsumpcji poszczególnych rodzajów płyt drewnopochodnych w Polsce i w Europie,
•opracowywania prognoz kształtowania się zapotrzebowania rynku na płyty drewnopochodne oraz wielkości produkcji poszczególnych rodzajów płyt i związanego z tym zapotrzebowania na surowce i materiały pomocnicze,
•tłumaczenia na język polski dokumentów i tekstów z języków angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego,
•gromadzenia informacji patentowych, prowadzenia poszukiwań i badań patentowych i badania czystości patentowej.

Pracownia Poligraficzna oferuje:
•druk na RISOGRAFIE
◦podręczniki,
◦broszury,
◦formularze,
◦druki,
•usługi w zakresie prac introligatorskich:
◦termookładki,
◦laminowanie,
◦okładki kanałowe i inne.
•kserokopie.

Branża

Kategorie działalności
Inne, Stowarzyszenia
Nagrody i wyróżnienia

Kontakt

Strona WWW Dane kontaktowe

Nazwa: Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o.

Telefon: +48 (58) 587 82 16
Fax: +48 (58) 587 87 16
e-mail: obrppd@obrppd.com.pl
NIP: 592 020 33 36
 

sekretariat: obrppd@obrppd.com.pl
◦Prezes Zarządu mgr inż. Maria Antoni Hikiert: maria.hikiert@obrppd.com.pl
◦Z-ca Dyrektora ds. badawczo-rozwojowych mgr inż. Leszek Danecki: leszek.danecki@obrppd.com.pl
◦Główna Księgowa Irena Dembek: irena.dembek@obrppd.com.pl
◦Specjalista ds. ekonomiki i organizacji mgr Bogusław Lewiński: boguslaw.lewinski@obrppd.com.pl
◦Laboratorium Techniczno-Technologiczne:
■Kier. mgr inż. Marek Dudziec: marek.dudziec@obrppd.com.pl
◦Pracownia Technologiczna:
■Kier. mgr inż. Marek Dudziec: marek.dudziec@obrppd.com.pl
◦Laboratorium Badawcze:
■Laboratorium Badania Wyrobów:
■Kier. mgr inż. Mirosława Mrozek: mirka.mrozek@obrppd.com.pl
■Pracownia Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych:
■Kier.: inż. Dariusz Orlikowski: darek.orlikowski@obrppd.com.pl
◦Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Współpracy z Zagranicą:
■Kier. Agnieszka Fierek: agnieszka.fierek@obrppd.com.pl
◦Pracownia Projektowa i Prototypownia:
■Kier. inż. Dariusz Orlikowski: darek.orlikowski@obrppd.com.pl
◦Przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Włodzimierz Oniśko: wonisko@wp.pl


◦Pracownicy:
■mgr inż. Maria Antoni Hikiert: maria.hikiert@obrppd.com.pl
■mgr inż. Leszek Danecki: leszek.danecki@obrppd.com.pl
■Irena Dembek: irena.dembek@obrppd.com.pl
■mgr inż. Marek Dudziec: marek.dudziec@obrppd.com.pl
■mgr inż. Mirosława Mrozek: mirka.mrozek@obrppd.com.pl
■inż. Dariusz Orlikowski: darek.orlikowski@obrppd.com.pl
■Agnieszka Fierek: agnieszka.fierek@obrppd.com.pl
■mgr inż. Marek Jekiełek: marek.jekielek@obrppd.com.pl
■mgr inż. Grzegorz Czapiewski: grzegorz.czapiewski@obrppd.com.pl
■mgr inż. Siergiej Dermanowski: siergiej.dermanowski@obrppd.com.pl
■inż. Kazimierz Rodzeń: kazimierz.rodzen@obrppd.com.pl
■mgr Bogusław Lewiński: boguslaw.lewinski@obrppd.com.pl
■mgr Marzena Sztormowska: marzena.sztormowska@obrppd.com.pl
■Renata Łobocka: renata.lobocka@obrppd.com.pl
■mgr Regina Dunder: regina.dunder@obrppd.com.pl
■Andrzej Utcziński: andrzej.utczinski@obrppd.com.pl
■prof. dr hab. Włodzimierz Oniśko: wonisko@wp.pl

Dane adresowe

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. 

83-262 Czarna Woda,
ul. Adama Mickiewicza 10a
 

Tagi