Ośrodek badawczo-rozwojowy przemysłu płyt drewnopochodnych na sprzedaż

Ministerstwo Skarbu Państwa rozpoczęło prywatyzację Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych oraz Lubuskich Fabryk Mebli. Aukcja, podczas której będzie można nabyć akcje i udziały w spółkach odbędzie się 9 września.

Minister Skarbu Państwa zaprasza do wzięcia udziału w aukcji w sprawie nabycia akcji/udziałów spółek: Lubuskie Fabryki Mebli S.A. oraz Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o.o. Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać do dnia 6 września 2010 r. Aukcja rozpocznie się w dniu 9 września 2010 roku o godzinie 12.00

Cena wywoławcza pakietu 37.400 udziałów, które stanowią 85% kapitału zakładowego spółki Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie, wynosi 2.998.358,00 zł. Cena wywoławcza za jeden Udział wynosi 80,17 zł .
Minimalną wartość postąpienia za cały pakiet 37.400 Udziałów określa się na 15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100). Postąpienia ceny uczestnicy aukcji zgłaszać będą w formie ustnej. W przypadku nie zgłaszania przez uczestników aukcji postąpień kolejne wywołania najwyższej ceny będą następowały w odstępach maksymalnie 2 minut.

Wadium w wysokości 299.835,80 zł, które stanowi 10% ceny wywoławczej udziałów należy wnieść przelewem na konto Ministerstwa Skarbu Państwa do 6 września 2010 r.

Aukcja odbędzie się w dniu 9 września 2010 roku o godzinie 12.00, w sali nr 116 w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6 w Warszawie.

Tego samego dnia odbędzie się licytacja Lubuskich Fabryk Mebli. Cena wywoławcza pakietu 114.250 akcji (42,63% kapitału zakładowego spółki Lubuskie Fabryki Mebli SA z siedzibą w Świebodzinie) wynosi 10.204.810,00zł. Cena wywoławcza za jedną akcję wynosi 89,32zł.
Minimalną wartość postąpienia za cały pakiet 114.250 Akcji określa się na 52.000,00zł. Postąpienia ceny uczestnicy aukcji zgłaszać będą w formie ustnej. W przypadku nie zgłaszania przez uczestników aukcji postąpień kolejne wywołania najwyższej ceny będą następowały w odstępach maksymalnie 2 minut.

Wadium w wysokości 1.020.481,00 zł, które stanowi 10% ceny wywoławczej Akcji należy wnieść przelewem na konto Ministerstwa Skarbu w terminie do dnia 6 września 2010 roku.

Historia Ośrodka Badawczo Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o.
Historia Ośrodka Badawczo Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie wiąże się nierozerwalnie z przemysłem płytowym i sięga pierwszych powojennych lat.
W tym czasie występował w Polsce duży deficyt drewna przy równocześnie szczególnie dużym jego zapotrzebowaniu związanym z odbudową kraju. Działający wówczas w strukturach państwowych przemysł drzewny szukał odpowiednich rozwiązań dla poprawy sytuacji. Jednym z przemysłów, który mógł doprowadzić do poprawy w zakresie pokrycia zapotrzebowania na materiały drzewne był przemysł płyt pilśniowych. Produkcja płyt pilśniowych nie znana w Polsce przed wojną oparta jest o przerób niskowartościowych, odpadowych sortymentów drzewnych. Otrzymywane produkty; płyty pilśniowe twarde i porowate były wówczas nowoczesnym wysoko cenionym wyrobem znajdującym szerokie zastosowanie w meblarstwie, budownictwie, do wyrobu opakowań i w wielu jeszcze innych dziedzinach, zastępując drewno lite, tarcicę, sklejkę itp.
Przemysł ten zaczął w Polsce szybko powstawać i rozwijać się. Budowę pierwszych trzech zakładów płyt pilśniowych oparto o zakupy zamaszynowania i technologii w szwedzkiej firmie Defibrator, będącej w owym czasie światowym liderem w tej dziedzinie. Z początkiem lat pięćdziesiątych, zostały uruchomione w krótkich odstępach czasu trzy nowo wybudowane zakłady produkujące płyty twarde i porowate. Były to zakłady w Czarnej Wodzie (1951), Koniecpolu (1953) i Rucianem-Nidzie (1955). Niedługo potem przemysł maszynowy rozpoczął prace nad podjęciem produkcji polskich maszyn do wyrobu płyt pilśniowych, o które oparto dalszy rozwój oraz rozpoczęto eksport kompletnych ciągów. Szybki rozwój produkcji płyt pilśniowych przy niedoborze odpowiednio przeszkolonych kadr, konieczność adaptacji technologii do nowego zamaszynowania, składu surowców drzewnych oraz do warunków miejscowych był powodem powstawania szeregu trudności technicznych i technologicznych. Dla rozwiązywania występujących problemów przydatne byłoby zaplecze naukowo-badawcze wykonujące prace badawcze i rozwojowe dla potrzeb branży.
Do prowadzenia takich prac, początkowo tylko dla przemysłu płyt pilśniowych zostało powołane w 1957 roku, przy Zakładach Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie Laboratorium Branżowe Płyt Pilśniowych. Jego kierownikiem został inż. Stanisław Osika. Laboratorium to pospieszyło nie tylko z doraźną pomocą zakładom, ale podjęło cały szereg prac warunkujących dalszy rozwój tego przemysłu, między innymi przez wykonywanie badań nad wprowadzaniem do przerobu nowych, niskojakościowych asortymentów drewna z lasów i przemysłu oraz nad rozwojem asortymentowym i doskonaleniem jakości wyrobów. Opracowany przez inż. Stanisława Osikę projekt technologiczny nowego i nowoczesnego gmachu dla LBPP zrealizowany został w latach 1958 - 1960 r. Nowe laboratorium stworzyło warunki rozwoju działalności a program działania LBPP jak i jego organizacja stały się wzorem dla innych laboratoriów branżowych powoływanych w następnych latach w pozostałych branżach przemysłu płyt drewnopochodnych.
W roku 1973 tworzono bardziej efektywne zaplecza badawczo-rozwojowego w całym przemyśle płyt drewnopochodnych. LBPP podporządkowano wówczas wspólnemu kierownictwu dla całej branży płyt. Powołano wówczas Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych z siedzibą w Czarnej Wodzie a jego dyrektorem został inż. Stanisław Osika. Zakres prac Ośrodka był tak kształtowany ażeby nie tylko służył przemysłowi bieżącą pomocą ale i wyprzedzał przewidywane potrzeby w zakresie technologii, wdrażania nowych surowców i ochrony środowiska. Ponadto Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie śledził trendy rozwojowe produkcji wszystkich rodzajów płyt drewnopochodnych w całym świecie, prognozując na tej podstawie krajowe potrzeby na te wyroby w perspektywie kilku lub kilkunastu przyszłych lat, przyczyniając się tym samym do podejmowania niezbędnych dla dalszego rozwoju branży decyzji dotyczących nowych inwestycji. Biuletyn Informacyjny, redagowany od 1960 roku, tłumaczenia z literatury obcej i inne wydawnictwa OBRPPD odegrały dużą rolę w wykształceniu w Polce kadry fachowców oraz w upowszechnieniu ogólnej wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z przemysłem i stosowaniem płyt drewnopochodnych. Następcą pierwszego dyrektora Ośrodka został w 1986 roku doc. dr Piotr Ferens. Wkrótce po tym nastąpiły gruntowne zmiany własnościowe i strukturalne w całym polskim przemyśle a tym samym w przemyśle płyt drewnopochodnych. Ośrodek zmieniał swą strukturę i wielkość zatrudnienia oraz zakres działania dostosowując się do nowej sytuacji. Ograniczenia możliwości finansowania przez przemysł prac badawczych i rozwojowych zmusiły do ograniczenia zatrudnienia w całym Ośrodku jak i do likwidacji laboratoriów zlokalizowanych poza Czarną Wodą oraz przejęcia przez część Ośrodka zlokalizowaną w Czarnej Wodzie zadań będących przedmiotem działania innych laboratoriów branżowych.
Z końcem 1998 roku z powodu długotrwałej i ciężkiej choroby odszedł na rentę dyrektor Ośrodka doc. dr Piotr Ferens. Proces dostosowywania OBRPPD do nowych warunków kontynuował dyrektor mgr inż. Maria Antoni Hikiert. Nastąpiły nowe regulacje ustawowe dla jednostek badawczo-rozwojowych a także zmiany własnościowe w polskim przemyśle płyt drewnopochodnych. Zmieniły się i nadal zmieniają potrzeby zakładów i oczekiwania przemysłu w stosunku do zaplecza badawczo-rozwojowego. Ośrodek stara się wychodzić na przeciw tym potrzebom, szuka nowych kierunków działania i stara się włączyć do współpracy z przemysłem i innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi wg obecnie wprowadzanych nowych form finansowania nauki wynikających z dostosowywania obowiązującego w Polsce systemu finansowania prac do przepisów Unii Europejskiej.
W 1992 roku z inicjatywy zarządów kilku fabryk i dyrektora Ośrodka powstało Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce. Obsługę sekretariatu Stowarzyszenia powierzono Ośrodkowi, sprawdzonej jako zaplecze naukowe branży placówce. Praca ta zapewnia Ośrodkowi stały kontakt z przemysłem i szybkie reagowanie na różnego rodzaju problemy. Dwa razy w roku organizowane są przez Ośrodek szkolenia dla kadry inżynieryjno technicznej, których tematykę zgłasza przemysł. Cieszą się one dużym zainteresowaniem także wśród innych branż przemysłu drzewnego.
Od dnia 12 lipca 1999 roku wprowadzając system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ośrodek otrzymał Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 244 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.
Z dniem 1 listopada 2007r. OBRPPD został skomercjalizowany. Jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa zachowującą status jednostki badawczo rozwojowej. 

 

Tagi