Problemy ze spalaniem odpadów płyt

Drewno jest traktowane jako bioodtwarzalne źródło energii, a ilości wytwarzanych z niego i spalanych brykietów oraz peletów z roku na rok rosną. Skąd więc problemy ze spalaniem odpadów płyt drewnopochodnych? Przecież ponad 90% ich masy to czyste drewno, a substancje dodatkowe w trakcie spalania nie stwarzają żadnego zagrożenia – pisze Maria Antoni Hikiert.

 Co zawierają płyty drewnopochodne?
                Podstawowym składnikiem płyt drewnopochodnych jest drewno. Jest to surowiec, z którym nasza cywilizacja jest związana od zamierzchłych czasów. Nie ma potrzeby nikogo przekonywać, że jest to surowiec ekologiczny, biodegradowalny i bioodtwarzalny. Prócz drewna płyty zawierają jednak też inne substancje, które mogą budzić obawy przysłowiowego Kowalskiego, ponieważ jego wiedza w tym zakresie nie musi być pełna. Te substancje dodatkowe to środki wiążące, czyli kleje spajające w panel rozdrobnione w różnym zakresie dla różnych rodzajów płyt drewno oraz parafina jako środek hydrofobowy. W przypadku powierzchniowo wykończonych płyt, z jakimi spotykamy się najczęściej w produkcji mebli, dodatkowe substancje występują w powłoce pokrywającej surową płytę. Są to różnego rodzaju laminaty lub folie zawierające zwykle w swoim składzie zadrukowany papier nasycony żywicą. Wszystkie substancje dodatkowe stanowią w płycie na ogół nie więcej niż 10% masy. Te dodatki są różnorodne chemicznie, a na ich temat napisano już wiele publikacji. Patrząc jednak na nie pod kątem spalania, można je scharakteryzować krótko. Są to związki organiczne, występujące także w przyrodzie, które zawierają w swym składzie przede wszystkim węgiel, wodór i tlen, a niektóre także w niewielkich ilościach azot. Samo drewno, składa się też z bardzo wielu różnorodnych związków chemicznych. Podstawowymi są celuloza i lignina. Jeżeli jednak traktujemy drewno jako paliwo, to ważne jest że zawiera - podobnie jak i opisane wyżej substancje dodatkowe - głównie węgiel, wodór, tlen i w niewielkiej ilości azot. Drewno jest produktem żywego organizmu jakim jest drzewo. Jest oczywiste, że w procesach życiowych drzewa występuje przemiana materii związana z gatunkiem i środowiskiem. Dlatego drewno zawiera także śladowe, liczone w miligramach na kilogram suchej masy, ilości różnych pierwiastków chemicznych, w tym także metali ciężkich. Skład elementarny i zawartość niektórych metali ciężkich w płytach wiórowych i w czystym drewnie przytoczono dla przykładu w tablicy 1.
 
Dlaczego są problemy ze spalaniem odpadów płyt?
                Drewno było paliwem dla człowieka od początków dziejów ludzkiej cywilizacji. Dziś traktuje się je jako bioodtwarzalne źródło energii, a ilości wytwarzanych z drewna i spalanych brykietów i peletów z roku na rok rosną, szczególnie w Europie. Dlaczego więc są problemy ze spalaniem odpadów płyt drewnopochodnych? Przecież ponad 90% ich masy to czyste drewno, a substancje dodatkowe w trakcie spalania nie stwarzają żadnego zagrożenia. Dlaczego producenci płyt i peletów w niektórych rejonach Polski mają problemy z importem i składowaniem trocin, czyli wprawdzie rozdrobnionego, ale przecież czystego drewna? Problemy wynikają z niedoskonałości prawa lub złej jego interpretacji. Czy odpady płyt drewnopochodnych są biomasą? Czy trociny są biomasą? Dyrektywy Unii Europejskiej zawierające definicję biomasy i definicje odpadów pod kątem możliwości ich spalania zestawiono w tablicy 2. Odpowiadające dyrektywom polskie akta prawne dotyczące tego zagadnienia zestawiono w tablicy 3. Z treści przytoczonych definicji biomasy nie wynika jednoznacznie, że odpady będące przedmiotem naszych rozważań mieszczą się w ich ramach. Dlatego trudno się dziwić, że w różnych województwach, a nawet powiatach urzędnicy komórek ochrony środowiska różnie je kwalifikują.
 
Tablica 1. Skład elementarny i zawartość niektórych metali ciężkich w płytach wiórowych w   porównaniu ze składem drewna czystego.
 
Rodzaj odpadów
Analizowane pierwiastki
C
H
N
S
Cl
Cu
Pb
Zn
Cd
%
mg/kg
Płyta wiórowa-surowa
47,89
6,41
5,57
0,05
-
1,22
0,34
81
0,07
Płyta wiórowa laminowana - biała
48,34
6,38
4,11
0,01
85,4
1,50
0,12
175
0,09
Płyta wiórowa laminowana –drewnopoch.
48,38
6,38
6,43
0,04
60,6
1,16
0,59
156
0,10
Płyta pilśniowa twarda-surowa
51,44
6,41
0,25
0,00
26,0
1,41
0,62
50
0,43
Płyta pilśniowa twarda lakierowana- biała
51,40
6,45
0,27
0,00
98,8
1,22
0,81
168
0,40
Surowe wióry
43,79
6,41
0,24
0,01
108,8
2,91
4,20
24
0,60
Cichy W, Prądzyński W. Możliwości spalania odpadów przemysłu tworzyw drzewnych z punktu widzenia energetyki i ekologii. Przemysł Drzewny 1995 Nr9, str. 43-46.
  
Tablica 2. Dyrektywy UE zawierające definicję biomasy.
 
Lp.
Dokument źródłowy
Definicja
1
Dyrektywa NR 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2001r w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania
Artykuł 2
11)         „biomasa” oznacza produkty składające się w całości lub w części z substancji roślinnych pochodzących z rolnictwa lub leśnictwa, które mogą być wykorzystywane jako paliwo w celu odzyskania ich zawartości energii oraz następujących odpadów wykorzystywanych jako paliwo:
a)            odpadów roślinnych z rolnictwa i leśnictwa;
b) odpadów roślinnych z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli wytworzona energia cieplna jest odzyskiwana;
c) włóknistych odpadów roślinnych z procesu produkcji pierwotnej pulpy celulozowej i z procesu produkcji papieru z pulpy, jeżeli odpady te są współspalane w miejscu produkcji, a wytworzona energia cieplna jest odzyskiwana;
odpadów korka;
e) odpadów drewnianych, z wyjątkiem odpadów drewnianych mogących zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie powstałe w wyniku obróbki z wykorzystaniem środków do konserwacji drewna lub powlekania oraz które zawierają w szczególności takie odpady drewniane pochodzące z prac budowlanych lub rozbiórkowych;
 
2
Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r w sprawie spalania odpadów
 
Artykuł 3
Definicje
Do celów niniejszej dyrektywy:
1. „odpady” oznaczają wszelkie odpady stałe lub płynne jak zdefiniowano w art. l lit. a)
dyrektywy 75/442/EWG;
2. „odpady niebezpieczne”
oznaczają wszelkie odpady stałe lub płynne jak zdefiniowano w art. l ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych.
3
Dyrektywa 2001/77/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii elektrycznej
Artykuł 2
Definicje
b) biomasa oznacza podlegające degradacji biologicznej części produktów, odpady i pozostałości rolnicze (roślinne i zwierzęce), leśne i przemysłu rolno-spożywczego, oraz podlegające degradacji biologicznej odpady przemysłowe i komunalne
 
 
Tablica 3. Polskie akta prawne zawierające definicję biomasy.
 
Lp.
Dokument źródłowy
Definicja
1.
Dz. U. 2006 nr 16 poz. 124 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji
 
Paliwem jest również biomasa rozumiana jako: odpady biomasowe, produkty finalne i półprodukty, między innymi: odpady przemysłowe drewna, w tym odpady z obróbki i przetwórstwa drewna, wytwarzania przedmiotów i konstrukcji drewnianych oraz powstające przy wytwarzaniu materiałów drewnopochodnych, drewno poużytkowe, w tym produkty i materiały drewniane ora poużytkowe produkty finalne i półprodukty przetwórstwa drzewnego, drzewne i drewnopochodne odpady przemysłu papierniczego, w tym ług czarny, odpady drzewne z leśnictwa, mączkę, tłuszcze, oleje i łój zwierzęcy, rybne i spożywcze, pierwotne (biomasowe) pozostałości przy produkcji żywności i napojów, odchody, pozostałości roślin uprawnych w rolnictwie, osady ściekowe, biogaz wytwarzany podczas procesów gnilnych, fermentacji lub gazyfikacji biomasy, szlam portowy i inne szlamy i osady wodne, gaz składowiskowy
2.
Dz. U. 2005 nr 260 poz. 2181
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji
 
Paliwem jest również biomasa rozumiana jako:
1) produkty składające się w całości lub w części z substancji roślinnych pochodzących z rolnictwa lub leśnictwa spalane w celu odzyskania zawartej w nich energii
2) następujące odpady:
a) roślinne z rolnictwa i leśnictwa,
b) roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli odzyskuje się wytwarzana energię cieplną,
c) włókniste roślinne z procesu produkcji pierwotnej masy celulozowej i z procesu produkcji papieru z masy, jeżeli odpady te są spalane w miejscu, w którym powstają, a wytwarzana energia cieplna jest odzyskiwana,
d) korka,
e)drewna, z wyjątkiem odpadów drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, oraz drewna pochodzącego z odpadów budowlanych lub rozbiórki
3.
Dz. U. 2005 nr 261 poz. 2187
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii
 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) biomasa- stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji
4.
Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
 
§2. Katalog odpadów dzieli odpady w zależności od źródła ich powstawania na 20 następujących grup: 1),2),
3) odpady z przetwórstwa drewna z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury –
03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
... - 20)
5
Dziennik Ustaw nr 175 poz. 1458
z dnia 29 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 
Art. 49a. 1. Przepisów rozdziału 6 nie stosuje się do spalarni odpadów oraz
współspalarni odpadów termicznie przekształcających wyłącznie następujące odpady:
1) roślinne z rolnictwa i leśnictwa,
2) roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli odzyskuje się wytwarzaną energię cieplną,
3) włókniste, roślinne z procesu produkcji pierwotnej masy celulozowej i z procesu produkcji papieru z masy, jeżeli odpady
te są spalane w miejscu produkcji, a wytwarzana energia cieplna jest odzyskiwana,
4) korka,
5) drewna, z wyjątkiem drewna zanieczyszczonego impregnatami
i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z
budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,
6) zwłok zwierzęcych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
 
 
 
Odpady płyt drewnopochodnych w świetle ustawy o odpadach.
                Obowiązujący katalog odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001, D.U. Nr 62 poz. 628) klasyfikuje odpady z przetwórstwa drewna oraz przetwórstwa płyt, mebli, masy celulozowej, papieru i tektury do grupy kodowej 03. Pod numerem kodowym 03 01 05 zawarte są takie odpady jak: trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i forniry inne niż wymienione w kodzie 03 01 04. Niestety pod powyższym kodem 03.01.05. z tworzyw drzewnych wyszczególniona jest tylko płyta wiórowa.Nie wymieniono tu innych produktów płytowych takich jak: płyty pilśniowe produkowane metodą mokrą, sklejka, płyty OSB i MDF a ściślej LDF, MDF, HDF (płyty pilśniowe niskiej, średniej i wysokiej gęstości formowane metodą suchą). A przecież są to analogiczne do płyty wiórowej produkty. Wyroby te, jak wspomniano już wcześniej, są produktami wytworzonymi z czystego surowca drzewnego (udział surowca drzewnego w płytach wynosi 90% i więcej) z niewielkim dodatkiem żywic klejowych i parafiny. Zarówno żywica klejowa (żywica mocznikowa) jak i parafina nie są kwalifikowane do substancji niebezpiecznych. Należy też wyraźnie podkreślić, iż wyroby płytowe jak i produkty z nich wytwarzane są wyrobami przeznaczonymi do bezpośredniego kontaktu z człowiekiem i żywnością. Produkcja płyt LDF, MDF oraz HDF różni się od produkcji płyt wiórowych głównie sposobem wytwarzania cząstek z surowca drzewnego. Wióry na płyty wiórowe pozyskiwane są przez mechaniczne skrawanie drewna, a masy włókniste na płyty LDF, MDF i HDF w drodze termomechanicznego rozwłókniania tego samego surowca. Proces ten jest prowadzony bez wprowadzania jakichkolwiek substancji chemicznych, a tylko przy oddziaływaniu pary wodnej o podwyższonej temperaturze. Skład pierwiastkowy zarówno wiórów jak i mas termomechanicznych jest identyczny jak drewna stanowiącego surowiec wyjściowych do ich produkcji. Zatem płyty LDF, MDF i HDF, mimo że nie wymienienia się ich w „Katalogu Odpadów", powinny być zaliczane do tej samej kategorii, co płyty wiórowe. Podobnie ma się sprawa ze sklejką i z płytami pilśniowymi wytwarzanymi metodą mokrą, chociaż w przypadku tych ostatnich w procesie produkcji nie dodaje się w ogóle żywic klejowych.
Wszystkie wyroby wytwarzane z drewna jak i z płyt drewnopochodnych produkowane są według wysokich standardów z systematyczną kontrolą jakości wszystkich surowców. Wyroby te muszą spełniać bardzo ostre wymogi norm, świadectw jakości, certyfikatów bezpieczeństwa itp.
                Powstające w procesie produkcyjnym odpady z płyt zachowują i charakteryzują się nadal wysoką klasą higieniczności i bezpieczeństwa, skład elementarny pozostaje taki sam jak w materiale, z którego one powstały. Ulega zmianie tylko postać, która staje się bardziej rozdrobniona i przestrzenna.
                 W przypadku spalania odpadów płyt drewnopochodnych, można bez ryzyka stwierdzić, że ze względu na niestosowanie do produkcji środków zawierających związki chlorowcopochodne oraz metale ciężkie, skład elementarny zbliżony jest do składu pierwiastkowego drewna i w rozumieniu tym stanowią one biomasę. Zrozumiałym jest, iż drewno naturalne, jak każda roślina, w trakcie okresu wegetacji absorbuje z gleby przy pobieraniu wody i składników mineralnych, pewne ilości pierwiastków, w tym również metali ciężkich. Zawartość tych pierwiastków zależy w dużej mierze od ich zawartości w podłożu i może być różna w zależności od miejsca pozyskania drewna.
W myśl Dyrektywy 2001/77/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii elektrycznej, odpady płyt drewnopochodnych są biomasą: Artykuł 2 Dyrektywy. Definicje:
b) biomasa oznacza podlegające degradacji biologicznej części produktów, odpady i pozostałości rolnicze (roślinne i zwierzęce), leśne i przemysłu rolno-spożywczego, oraz podlegające degradacji biologicznej odpady przemysłowe i komunalne.
W naszym ustawodawstwie problem czy odpady z płyt drewnopochodnych można traktować jako biomasę, wyraźnie precyzuje najnowsze Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii.
W rozporządzeniu tym, termin biomasy określono w sposób następujący: „Biomasa - stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji."
Zatem powstające odpady, są substancją stałą, która również ulega biodegradacji, bo w 90% wytworzona jest z drewna. W myśl tej definicji odpady te spełniają wszystkie kryteria biomasy.
Aby sprawę przesądzić definitywnie, należałoby dla odpadów płyt wiórowych, MDF, OSB i sklejki, oraz odpadów powstających w trakcie produkcji i przetwarzania w meblarstwie tych płyt, przeprowadzić podobne badania, jakie wykonano dla płyt pilśniowych wytwarzanych w Steico S. A. Wyniki badań dla płyt pilśniowych i porównawczo innych materiałów przeprowadzono w październiku 2009 roku w ITD w Poznaniu (tablica 6.) i udostępniono dzięki uprzejmości dyrekcji Steico.
 
Problem spalania odpadów płyt drewnopochodnych w innych krajach UE.
W wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej, dla przykładu w Niemczech, problem energetycznego wykorzystania drewna i tworzyw drzewnych rozwiązano poprzez podział na grupy wymagające różnych warunków spalania w zależności od zawartych w nich zanieczyszczeń. Trzeba podkreślić, że w Niemczech obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Resztki drewna oraz resztki tworzyw drzewnych, pochodzące z obróbki oraz przetwórstwa drzewnego, a także produkty złożone z udziałem ponad 50% drewna w masie podzielono na kategorie (AI - AIV) oraz kategorię drewno poużytkowe z polichlorowanymi bifenylami (PCB).
 
Tablica 4. Klasy drewna poużytkowego zgodnie z „Altholzverordnung”, rozporządzeniem w sprawie drewna poużytkowego.
 
Kategoria
Opis
AI
Drewno poużytkowe naturalne lub obrobione jedynie mechanicznie, które w nieznacznym stopniu zostały zanieczyszczone materiałami nie związanymi z drewnem.
AII
Drewno poużytkowe klejone, malowane, pokryte powłoka lub lakierowane bez związków chloroorganicznych w powłoce oraz bez środków chroniących drewno.
AIII
Drewno poużytkowe ze środkami chloroorganicznymi w powłoce i bez środków chroniących drewno.
AIV
Drewno poużytkowe ze środkami chroniącymi drewno jak podkłady kolejowe, słupy energetyczne, czy paliki do winnic, które z powodu zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi nie mogą zostać zaliczone do kategorii AI, AII, AIII, jak też do kategorii drewna poużytkowego z PCB
Drewno poużytkowe z PCB
Drewno poużytkowe, które w znaczeniu rozporządzenia o drewnie poużytkowym
z PCB/PTC zawiera PCB i zgodnie z wytycznymi dla tej grupy musi ulegać utylizacji.
 
W kategorii AII znalazły się miedzy innymi następujące rodzaje drewna poużytkowego:
-        zrzynki, trociny z tworzyw drzewnych lub ze specjalnie wykończonego drewna (bez zanieczyszczeń),
-        palety z tworzyw drzewnych,
-        skrzynki z tworzyw drzewnych,
-        tworzywa drzewne, drewno do deskowania, obrobione drewno lite (bez zanieczyszczeń),
-        płyty drzwiowe, ościeżnice do drzwi zewnętrznych (bez zanieczyszczeń),
-        płyty wiórowe stosowane w budownictwie,
-        deski podłogowe, panele podłogowe, belki ozdobne do wyposażenia pomieszczeń (bez zanieczyszczeń),
-        meble bez chlorowcoorganicznych związków w powłoce.
Wyżej wymienione rozporządzenie Altholzverordnung reguluje materiałowe i energetyczne zastosowanie, jak też likwidację drewna poużytkowego.
Dla każdej kategorii drewna poużytkowego przeznaczonego do energetycznego zużytkowania wymagane są odmienne warunki spalania w zależności od zawartych w nim zanieczyszczeń. Warunkiem bezpiecznego spalania odpadów płyt drewnopochodnych w Niemczech jest wielkość kotła, którego moc musi wynosić co najmniej 15kW. Taka regulacja prawna rozwiązałoby z pewnością wiele problemów ze spalaniem odpadów, z którymi borykają się producenci mebli w Polsce.
 
 
Tablica 5. Warunki spalania dla klas drewna poużytkowego zgodnie z „Altholzverordnung”.
     
Wielkość urządzenia
(kotła)
Paliwo
Akt prawny
<15kW
Drewno opałowe, drewno naturalne, palety, trociny i wióry
1.BlmSchV
15kW -1MW
Drewno naturalne, AI, AII
1.BlmSchV
 
 
1- 50MW
Drewno naturalne, AI, AII
4.BimSchV
TA-Luft (TIKJP)5.4.1.2.1.
Drewno naturalne, AI, AII, AIII, AIV
4.BimSchV
17.BlmSchV
TA-Luft (TIKJP)5.4.1.2.1
>50MW
Drewno naturalne AI, AII
13.BlmSchV
Drewno naturalne AI, AII, AIII, AIV
13.BimSchV
17.BlmSchV
 
 
 
Tablica 6. Zawartość popiołu i niektórych pierwiastków chemicznych w materiałach płytowych i innych traktowanych w polskim ustawodawstwie jako biomasa.
 
Rodzaj odpadów
Analizowane pierwiastki
Po-piół
 
N
Cl
Hg
Cr
Zn
Cu
Pb
Cd
Ni
EOX
%
mg/kg
Pyły z płyt pilśniowych
2,51
0,21
0,0229
0,0004
2,102
19,203
0,3393
0,7705
0,0672
0,7274
7,6
Płyty pilśniowe twarde
0,43
0,07
0,002
0,0009
0,844
8,470
0,0488
0,0478
0,0707
0,5755
1,0
Płyty pilśniowe porowate
1,16
Bd
0,0113
0,0092
1,252
9,934
0,0115
0,0476
0,0680
0,7031
2,6
Słoma zbożowa
4,43
0,42
0,0563
0,0008
1,018
5,529
0,0445
0,0649
0,0704
0,7040
1,0
Słoma rzepakowa
4,58
0,42
0,3155
0,0009
1,281
2,860
0,0477
0,0484
0,0616
0,5607
1,0
Włókno łapane papiernicze
72,05
0,24
0,0458
0,0009
17,144
25,393
19,741
0,0252
0,0614
1,4652
26,2
Trociny (czyste drewno)
0,33
Bd
0,002
0,0009
1,195
6,436
0,0912
0,0059
0,0738
0,7078
1,0
Biomasa dopuszczana przez DIN 51731 (max)
1,5
0,30
0,03
0,0500
8,000
100,00
5,0000
10,000
0,5000
-
3,0
Cichy W. Opinia n/t możliwości zakwalifikowania do biomasy (w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska o standardach emisyjnych) materiałów pochodzenia roślinnego stosowanych (wytwarzanych) w firmie STEICO S. A. 2009.10.30.
Umieszczony w tablicy Wskaźnik EOX charakteryzuje zawartość ekstrahowanych związków chlorowcoorganicznych i jest uznawany jako wskaźnik zawartości syntetycznych związków chlorowcoorganicznych w danym materiale.
 
 
Maria Antoni Hikiert, sekretarz Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce

Dziękuję za artykuł -

Dziękuję za artykuł - bardzo potrzebny w tym chorym polskim kraju Dla uzdrawiaczy podam tylko zapytanie - czy palony w piecu węgiel nie śmierdzi i nie wydziela zanieczyszczeń? Czy dopuszczony do spalania flot lub muł węglowy jest bardziej śmierdzący czy pachnący od palonych płyt meblowych - zapraszam największych krzykaczy na śląsk w sezonie grzewczym, gdy większość domków opalana jest tymi patentami z kopalni - wtedy nie będą mieli siły więcej krzyczeć - bo smród z mułu uniemożliwi im oddychanie - tylko przypomnę krzykaczom, że większość ludzi zarabia lub osiąga dochody poniżej tysiąca złotych i jeżeli mają perspektywę zakupu chleba (opłaty za prąd i czynsz to ponad połowa dochodu) lub opału - wybiorą chleb a za opał wezmą płyty meblowe Żadne sankcje karne i przepisy nie wprowadzą zmian - wystarczy tylko podnieść dochody - zaprawdę powiadam wam - mając wybór za 1% dochodu kupić tonę węgla i ogrzewać się dowolni - nie trudzili by się szukać po śmietniskach płyt meblowych

palenie płyt wiórowych

CZY KIEDYKOLWIEK WIDZIAŁ I CZUŁ PAN CO SIĘDZIEJE JAK PŁYTĘ WIÓROWĄ , MEBLOWĄ, HDF, MDF, PANELE PODŁOGOWE ITP RZECZY LUDZIE PALĄ W DOMACH W C.O.? ??? CAŁA OKOLICA ŚMIERDZI KWAŚNYM, DUSZĄCYM DYMEM, A JAK JEST NISKIE CIŚNIENIE LUB DESZCZ, TO TA TRUCIZNA WIJE SIĘ TUŻ NAD ZIEMIĄ?? (KAŻDY KOCIOŁ MA PONAD 20KW - TO NIC NIE ZMIENIA) CZY SŁYSZAŁ PAN O FORMALDEHYDZIE W PŁYTACH MEBLOWYCH I PODOBNYCH. CZY WIDZIAŁ PAN ŻÓŁTY ŚNIEG WOKÓŁ DOMÓW KTÓRYCH I"ZARADNI" TRUCICIELE PALĄ PŁYTAMI MEBLOWYMI ? ARTYKUŁ JEST TENDENCYJNY I ZACHĘCAJĄCY DO ŁAMANIA PRAWA , W POLSCE SPALANIE PŁYT W ZWYKŁYCH KOTŁACH JEST ZABRONIONE ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628, z późn.zm.) SĄ TO ODPADY NIEBEZPIECZNE. SPALAĆ MOŻNA TYLKO W SPECJALNYCH INSTALACJACH PRZEMYSŁOWYCH POD ŚCISŁYM NADZOREM ZARÓWNO PROCESU SPALANIA JAK I EMISYJNOŚCI. TAKIE SPALANIE TO ZBRODNIA PRZECIW SAMEMU SOBIE I PRZECIW INNYM LUDZIOM, PRZECIW DZIECIOM, I PRZECIW CAŁEJ PRZYRODZIE. ŻYCZĘ PANU WDYCHANIA DYMU Z PALONYCH PŁYT WIÓROWYCH, MEBLOWYCH ITP, ALE SOLO - NIE NARAŻAJĄC INNYCH -PROSZĘ SIĘ ODIZOLOWAĆ ZE SPALANIEM TYCH ŚMIECI, JEŚLI JUŻ PAN MUSI NIE WRÓŻE ABY ZDĄŻYŁ SIĘ PAN TYM ZNUDZIĆ. FORMALDEHYD TO PRZECIEŻ SILNA TRUCIZNA. TEN ARTYKUŁ JEST ODRAŻAJĄCY. PRÓBUJE DAĆ ALIBI LUDZIOM PALĄCYM ŚMIECI !!!!!

palenie płyt

Witam, mam wlasnie taki problem: Sąsiedzi palą płyty meblowe, a ja budzę sie rano z bolem głowy, ogólnym zatruciem ........ Czy mógł by Pan /Pani skontaktować się ze mną mailowo. Chczałabym porazawiać na ten temat. Pozdrawiam

Anonim to ignorant głupek i najprawdopodobniej wyłudzacz.

Ten biedny człowiek nie bardzo wie, podobnie jak większość uzdrowicieli środowiska, o tym o czym pisze. Oczywiście epatowanie tragediami rodzącymi się bez kończyn dzieci, kwaśnym żółtym dymie i podobnymi bzurami brzmi wojowniczo, ale również idiotycznie. Powołując sie na ustawę pisze o kfatalnych konsekwencjach spalania płyt wiórowych, które akurat zgodnie z tą ustawą można spalać bez problemu (nie wiedzieć czemu, nie wolno sklejki, MDF, płyt pilśniowych). Również ten człowiek nie zastanawia się nad tym ile CO, HC i NO zostanie wydalone z rury wydechowej pojazdu, nawet tego z silnikiem Euro-5 aby przetransportować "urzędowo" niespalalną biomasę do spalarni, w której zostanie to zrobione bez korzystnego społecznie, gospodarczo efektu energetycznego (ciepło pójdzie w atmosferę). Tą zmarnowaną energię trzeba będzie uzupełnić n.p. spalonym węglem. Pisząc, że każdy kocił ma ponad 20 kW. Ten biedny człowiek nie ma pojęcia co to jest kilowat i ile tym można ogrzać. Osobnik jest groźny. Najprawdopodobniej przygotowuje jakiejś szajce tak zwanych "obrońców środowiska" grunt pod wyłudzanie pieniędzy. pozdrawiam, Adam Wojciechowski / AWIS A.G.

Dziękuję za artykuł -

Dziękuję za artykuł - bardzo potrzebny w tym chorym polskim kraju Dla uzdrawiaczy podam tylko zapytanie - czy palony w piecu węgiel nie śmierdzi i nie wydziela zanieczyszczeń? Czy dopuszczony do spalania flot lub muł węglowy jest bardziej śmierdzący czy pachnący od palonych płyt meblowych - zapraszam największych krzykaczy na śląsk w sezonie grzewczym, gdy większość domków opalana jest tymi patentami z kopalni - wtedy nie będą mieli siły więcej krzyczeć - bo smród z mułu uniemożliwi im oddychanie - tylko przypomnę krzykaczom, że większość ludzi zarabia lub osiąga dochody poniżej tysiąca złotych i jeżeli mają perspektywę zakupu chleba (opłaty za prąd i czynsz to ponad połowa dochodu) lub opału - wybiorą chleb a za opał wezmą płyty meblowe Żadne sankcje karne i przepisy nie wprowadzą zmian - wystarczy tylko podnieść dochody - zaprawdę powiadam wam - mając wybór za 1% dochodu kupić tonę węgla i ogrzewać się dowolni - nie trudzili by się szukać po śmietniskach płyt meblowych

płyta wiórowa i sklejka

Prosze Pana ,spalam odpady włyty wiórowej, są też sklejka i osb. Inpektor ochrony środowiska zabronił mi tego,i kazał przekazywać takie odpady ,z artykułu ,przynajmniej mi, wynika że mogę je palic.bo te odpady nie zawierają klejów niebezpiecznych,czy jest jakieś sensowne rozwiąznie.?

Tagi